NGIBI IBINTU 5 BIZOKWEREKA KO UMUKUNZI WAWE AGUKUNDA VYUKURI
Ngibi ibintu 5 bizokwereka ko umuhungu mukundana atakubesha

1. Aguha ikaze mu buzima bwiwe bwose
Naho abagabo benshi barangwa no kutavuga amagambo menshi, bigatuma utomenya ko bari mu rukundo, umusore agukunda nyavyo aguha ‘karibu’ mu buzima bwiwe bwose ukamenya ivyo akora n’ivyo apanga kuzokora.

2. Akwereka incuti n’abagenzi biwe
Ni ikintu cankenerwa cane kuba umusore mukundana akwereka incuti n,abagenzi biwe n’abandi bantu bahafi yiwe  kandi mutaratangura kubana.
Ivyo vyerekana ko ata buryarya abifisemwo kuko iyo akubesa yirinda ko bakubonana na we ngo bagire ico bamubaza.

3. Agufata nkumuntu  adasubirizwa kuriwe
Umusore agukunda vya nyavyo akubonamwo umuntu adasubirizwa,  mu bandi kandi agahora abikwereka.

4. iyo mugiranye ingorane ntabitebako cane
Ni ibintu bisanzwe kuba abantu bakundana bagirana ibibazo, ariko iyo umusore ugukunda vya nyavyo iyo mugiranye ingorane akora ku buryo mubikemura mu buryo bwiza kandi ntabandanya kubigirira inzigo canke urwitwazo.


5. Aba ari kumwe nawe mu vyiza no mu bibi
Umusore atakubeshya akuba hafi niyo woba uri mu bihe bibabaje , afatanya nawe kubabara , akakwihanganisha kandi akagukomeza.
Kuba hamwe nawe ni ikintu nyamukuru kandi aba yumva atoba kure yawe.

ibi nibimwe mubizokwereka umuhungu agukunda vyukuri ataguhenda gusa hariho nibindi tuzoza turabibayagira